Småkraftrapporten er et felles prosjekt mellom Småkraftforeninga og fornybarselskapet ECOHZ for å støtte opp under vårt felles mål om utbygging av mer fornybar energi. Vi vil gjerne rette en stor takk til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som velvillig har bidratt med skreddersydde uttrekk fra egne databaser.